Skip to main content Skip to secondary navigation

Translated EEAF Information

Main content start

Employee Emergency Assistance Fund (EEAF) program information has been translated into Spanish (US), Chinese (Simplified) and Tagalog.Fondo de Ayuda de Emergencia para Empleados (Spanish - US)

Program Summary: Resumen del programa

Criteria: Criterios para el programa del EEAF

Article on Cardinal at Work: Lanzamiento de la segunda fase del programa de subsidios para empleados


员工紧急补助金 (Chinese - Simplified)

Program Summary: 计划概要

Criteria: EEAF 计划标准

Article on Cardinal at Work: 启动员工补助金计划第二阶段


Pondo para sa Pang-emergency na Tulong sa Empleyado (Tagalog)

Program Summary: Buod ng Programa

Criteria: Pamantayan ng Programang EEAF

Article on Cardinal at Work: Sinimulan ng Ilunsad ang pangalawang yugto ng programa ng gawad sa empleyado


English version of these pages can be viewed at: